Priimtas sprendimas dėl UAB „Mestilla“ diegiamos technologijos poveikio aplinkai

Priimtas sprendimas dėl UAB „Mestilla“ diegiamos technologijos poveikio aplinkai
AA

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) priėmė sprendimą dėl UAB „Mestilla“ planuojamos ūkinės veiklos – augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimo gamyklos teritorijoje (toliau – PŪV) Klaipėdos LEZ, poveikio aplinkai vertinimo.

AAA išnagrinėjo ir įvertino UAB „Mestilla“ esamos veiklos plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos sprendinius. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma vietoje rapsų sėklų mechaninio spaudimo technologijos taikyti naują aliejaus spaudimo ir ekstrakcijos technologiją (naujuose aliejaus spaudimo ir ekstrakcijos cechuose), įdiegti aliejaus apdirbimo (balinimo, dezodoravimo, rafinavimo) technologiją, išspaudų granuliavimą – rupinių gamybą, planuojamos naujos garo ir termotepalo katilinės.

PŪV atitinka Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius. PŪV vietos gretimybėse nėra gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų. PŪV teritorija yra Klaipėdos LEZ teritorijoje. PŪV metu numatyti nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento ir Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Visos ūkinės veiklos gamybinės nuotekos bus surenkamos, apvalomos bendrovės valymo įrenginiuose. Paviršinės nuotekos ir aušinimo vanduo bus išvalomi naftos gaudyklėje. Išleidžiamų į Kretainio upelį arba į Pramonės g. esančius miesto paviršinių nuotekų tinklus paviršinių nuotekų ir aušinimo vandens tarša neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų verčių. PŪV vertinimo metu suskaičiuotos aplinkos oro teršalų koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foninį užterštumą PŪV teritorijoje ir artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys ribinių verčių. Atlikus PŪV triukšmo sklaidos modeliavimą, su numatytomis triukšmo slopinimo priemonėmis, suminis (esamos veiklos kartu su PŪV) stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamo ekvivalentinio triukšmo lygis už PŪV vietos ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinius dydžių.

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto gyventojų skundus dėl kvapų, kuriuos galimai sukelia UAB „Mestilla“ vykdoma veikla, vertinant PŪV poveikį aplinkai, ypatingas dėmesys skirtas kvapo vertinimui. Įgyvendinus PŪV sprendinius į aplinkos orą iš 16 stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių bus išmetami 5 kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: acetaldehidas, azoto oksidai, butanonas, heksanas, metanolis. Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, kad iš PŪV išsiskiriančio ir į aplinką per stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius patenkančio kvapo koncentracija aplinkos ore – 0,438 OUE/m3 , ties sklypo riba – 0,050 OUE/m3 arba 0,6 %, artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje (Švepelių g. 9, Klaipėda) – 0,243 OUE/m3 arba 3% galiojančios ribinės vertės gyvenamajai aplinkai, ties Klaipėdos miesto pietiniu gyvenamuoju rajonu (Kraštinė g. 2, Klaipėda) – 0,192 OUE/m3 arba 2 % galiojančios ribinės vertės gyvenamajai aplinkai, ties Klaipėdos miesto pietiniu gyvenamuoju rajonu (Šilutės pl. 84, Klaipėda) – 0,105 OUE/m3 arba 1 % galiojančios ribinės vertės gyvenamajai aplinkai, t. y. nesiekia ir neviršija Lietuvos higienos normos reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių – 8 OUE/m3 (nuo 2024 m. sausio 1 d. - 5 OUE/m3 ). 

Pradėjus vykdyti PŪV oro taršos kvapais stebėsena taršos šaltiniuose a.t.š. 045, 052 ir 053 pirmuosius 2 metus bus vykdoma – kartą per ketvirtį. Praėjus 2 metų laikotarpiui, jei minėtu laikotarpiu nebus užfiksuoti ribinių verčių viršijimai ar akivaizdi taršos didėjimo tendencija, aplinkos oro taršos kvapais stebėsena a.t.š. 045, 052, 053 vykdoma 1 karta metuose. Įgyvendinus augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimą kvapų monitoringo rezultatai (kvapų matavimo protokolai) bus teikiami ne tik atsakingai institucijai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentui, bet ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Siekiant užtikrinti, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje suplanuoti sprendiniai būtų įgyvendinti ir vykdomi, jie bus perkelti į UAB „Mestilla“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kurio sąlygų laikymosi kontrolę atliks Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, o sąlygų triukšmo ir kvapų srityje – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Poveikio aplinkai vertinimo procese taip dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Minėtos institucijos PŪV pritarė. Sulaukus visuomenės pasiūlymų dėl PŪV, Agentūra organizavo pasitarimą visuomenės pastaboms ir pasiūlymams bei PAV subjektų išvadoms aptarti. 

Įvertinus poveikio aplinkai vertimo ataskaitoje suplanuotą PŪV, poveikio aplinkai vertimo subjektų išvadas, visuomenės teiktas pastabas/pasiūlymus, AAA nustatė, kad UAB „Mestilla“ planuojama ūkinė veikla - augalinio aliejaus gamybos naujos technologijos įdiegimas – atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Pilną sprendimo išrašą galima rasti ČIA.

 

Reklama Ikona, uždaryti