Klaipėdos miestas turi naują Strateginį plėtros planą 2021–2030 m.

Klaipėdos miestas turi naują Strateginį plėtros planą 2021–2030 m.
AA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginis plėtros planas. Tai – didelės apimties, svarbus dokumentas, kurį rengiant nuo 2019 m. spalio atliktas gyventojų nuomonės tyrimas, išklausyti miesto bendruomenių pageidavimai, aktyviai įsitraukė įvairios organizacijos.

Dokumente išskirta miesto vizija 2035 metams: Klaipėda 2035 – veržli, sumani, įtrauki. Tai – miestas, kuriame nuolat didėja besimokančių specialistų, socialiai atsakingų verslų skaičius, sprendimuose taikomi sumanaus, darnaus ir tvaraus vystymo principai, leidžiantys kiekvienam žmogui užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas jaustis saugiai ir užtikrintai.

Vizijai įgyvendinti priskirti prioritetai:

  • I prioritetu: pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra, siekiama miestą paversti konkurencingu ir patraukliu turizmo rinkos dalyviu, efektyviai naudojančiu Baltijos jūros, Kuršių marių bei kitus gamtos ir rekreacinius išteklius.
  • II prioritetu: socialinės įtraukties didinimas, įgalinant bendruomeniškumą ir stiprinant vietos savivaldą, siekiama sukurti ir palaikyti aukštą gyvenimo kokybę, kuri labiausiai priklauso nuo teikiamų viešųjų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pakankamumo. Klaipėda siekia tapti patraukliu miestu tiek miesto gyventojams, tiek svečiams.
  • III prioritetu: tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas, siekiama sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką, koncentruojantis į švarios gyvenamosios aplinkos ir žalios, klimatui draugiškos infrastruktūros kūrimą.

Kiekvienam prioritetui įgyvendinti numatyti tikslai, uždaviniai bei priemonės, kuriais sprendžiamos Strateginio plėtos plano rengimo metu įvardintos miesto problemos. Mieste iki 2030 metų bus kuriama investicijas skatinanti aplinka, atliepiamas augantis specialistų poreikis, didinamas miesto turistinis patrauklumas, vykdoma darnaus judumo politika, skatinamas tvarios miesto teritorijos vystymas bei žalioji miesto plėtra, stiprinama gyventojų sveikata ir socialinių paslaugų sektorius, ugdoma fiziškai aktyvi ir sportuojanti bendruomenė, daugiau galimybių suteikiama jaunimui, stiprinamas kultūros ir kūrybos sektorius, vietos savivalda.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir miesto meras nuoširdžiai dėkoja visiems, įsitraukusiems į Strateginio plėtros plano rengimą, svarstymą, visiems, prisidėjusiems prie šio svarbaus dokumento patvirtinimo. 

Informaciją apie planą pateikiama interneto svetainėje www.klaipeda2021-2030.lt