Klaipėdoje ruošiamasi Tūkstantmečio mokyklų programos startui

Klaipėdoje ruošiamasi Tūkstantmečio mokyklų programos startui
AA

Klaipėdos miesto savivaldybė netrukus pradės įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programą. Jau parengtas pažangos planas, artimiausiu metu bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis. Šalyje Tūkstantmečio mokyklų programai skirta daugiau nei 120 mln. eurų, iš jų 12,5 mln. atitenka Klaipėdos miestui.

Programoje dalyvaus 6 Klaipėdos mokyklos: „Aitvaro” ir „Žaliakalnio“ gimnazijos bei Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Saulėtekio“ ir „Smeltės“ progimnazijos.

„Ši programa savivaldybei ir prisijungusioms mokykloms taps itin ambicingu iššūkiu. Per gana trumpą laiką reikės įgyvendinti daug ir didelės finansinės apimties projektų. Sėkmingas veiklų įgyvendinimas leis mieste reikšmingai patobulinti mokymosi aplinką, stiprinti ugdymo kokybę, pedagogų kompetencijas. Dėmesys bus skiriamas aktualiausioms sritims – siekiame, kad mokyklose būtų sudarytos sąlygos ugdytis pačių įvairiausių poreikių vaikams, taip pat sudaromos geresnės sąlygos kultūriniam ugdymui, stiprinama šiuo metu ypač svarbi STEAM sritis. Savivaldybė nuolat investuoja į infrastruktūros ir ugdymo kokybės gerinimą, tačiau dalyvavimas programoje atvers dar didesnes galimybes siekiant sudaryti klaipėdiečių vaikams pačias geriausias mokymosi sąlygas“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Įgyvendinant programą daug dėmesio bus skiriama įtraukiajam ugdymui – užtikrinamas ugdymo prieinamumas įvairių poreikių mokiniams, pritaikomos erdvės negalią turintiems mokiniams, didinamas dėmesys sveikatinimui, sportinei veiklai, įrengiamos lauko klasės, poilsio erdvės, sporto salės, aikštynai, multisensoriniai-multifunkciniai kambariai, pagalbos mokiniui kabinetai, įkurtos erdvės bus aprūpinamos modernia įranga ir priemonėmis. Dėmesys bus skiriamas ne tik aplinkos sukūrimui, bet ir ugdymo procesui – pasitelkiant mokyklų bendruomenes, partnerius ir išorės tiekėjus kuriami darbo su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais algoritmai, taikomos universalaus ugdymo strategijos, vykdoma specialių ugdymosi poreikių turinčių mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai veiklų programa, vykdomi projektai, organizuojamos sporto šventės, stovyklos.

Numatomos veiklos ir kultūrinio ugdymo srityje. Pagal universalaus dizaino principus bus atnaujinamos bei kultūriniam ugdymui pritaikomos aktų salės, įrengiamos šokių, dailės, muzikavimo studijos, įsigyjama įranga, priemonės. Pasitelkiant kūrėjus, rašytojus ir edukatorius bus sukurti ir įgyvendinti alternatyvūs kultūrinio ugdymo ciklai integruotose istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, biologijos, chemijos, technologijų, informacinių technologijų pamokose, vykdomi ilgalaikiai projektai mokinių muzikiniam raštingumui skatinti, teatrinio meno pažinimui, organizuojamos dailės kūrybinių darbų parodos.

Didžiulis dėmesys skiriamas ir STEAM ugdymo stiprinimui. STEAM – kompleksiškas mokinių ugdymas integruojant gamtos, technologijų, inžinerijos, menų, kūrybinių veiklų ir matematikos mokslų elementus. Bus atnaujinamos ir naujai įrengiamos gamtos mokslų, STEAM laboratorijos, modernizuojami technologijų kabinetai įrengiant technines-kūrybines dirbtuves, numatomas lauko klasių įrengimas, erdvės mokiniams su autizmo spektro sutrikimais, STEAM teorinės-praktinės konferencijos, praktinės veiklos, integracinės pamokos.

Tūkstantmečio mokyklų programoje bus stiprinamos ir mokyklų vadovų bei pedagogų kompetencijos įvairiose srityse – lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio, STEAM ugdymo srityse. Bus organizuojami mokymai, stažuotės. Didelis dėmesys skiriamas mokyklų tinklaveikai dalijantis patirtimi ir sukurta infrastruktūra.

Įgyvendinant programą bus bendradarbiaujama su verslo, uosto įmonėmis, kultūros, meno, sporto, profesinio mokymo įstaigomis.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdo Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendina savivaldybės, parengusios pažangos planus bei investicinius projektus. Visos programos veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d. Dalyvaudamos programoje savivaldybės sprendžia vietines švietimo problemas – siekia mažinti mokinių pasiekimų netolygumą, užtikrinti visiems mokiniams prieinamą kokybišką ugdymą, pagerinti mokinių matematikos pasiekimus, mokyklų ir visuomenės pasirengimą įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, palaikyti gerą mokyklų mikroklimatą.

Reklama Ikona, uždaryti